Планиране на местната хранителна система

Във ФИЛИПОПОЛ стратегически развиваме и координираме различни елементи в рамките на местната общност, за да поддържаме жизнена и устойчива местна хранителна система. Ние обхващаме проектирането, внедряването и управлението на политики, програми и инициативи, които насърчават местното производство на храни, разпространението, потреблението и управлението на отпадъците.

Като се ангажират с цялостно планиране на местната хранителна система, общностите могат да създадат по-устойчиви, справедливи и устойчиви хранителни системи, които подкрепят местните икономики, повишават продоволствената сигурност и насърчават избора на здравословна и устойчива храна за жителите.

Във Филипопол предлагаме:

 

Оценка на местните хранителни нужди: Извършване на задълбочена оценка на хранителните нужди на общността, включително анализ на хранителната сигурност, диетичните модели и достъпа до здравословна и достъпна храна. Идентифициране на пропуски и възможности за подобрение.

 

Планиране на земеделието: Анализ на селското стопанство и производството на храни в земеделието. Определяне на подходящи райони за градско земеделие и установяване на насоки за преобразуване на земеползването, за да се осигурят дългосрочни възможности за производство на храни.

 

Подкрепа за земеделие и селско стопанство: Разработване на програми и политики за подкрепа на местните фермери и насърчаване на устойчиви селскостопански практики. Това може да включва предоставяне на достъп до земя, насърчаване на методите на биологично земеделие, улесняване на обучението и образованието на фермерите и насърчаване на селскостопанските иновации.

 

Местна хранителна инфраструктура: Оценка на инфраструктурата, необходима за стабилна местна хранителна система. Това включва подпомагане на фермерски пазари, инициативи за селското стопанство, подкрепяно от общността (CSA), хранителни центрове, съоръжения за преработка и дистрибуторски мрежи за свързване на производителите с потребителите.

 

Хранителна политика и управление: Създаване на хранителни политики и управленски структури, които насърчават целите на местната хранителна система. Това може да включва разработване на разпоредби за подпомагане на градското земеделие, насърчаване на стандартите за безопасност на храните и сътрудничество с местни правителствени агенции и обществени организации за прилагане на инициативи, свързани с храните.

 

Ангажираност и образование на общността: Ангажиране на общността в планирането на местната хранителна система чрез обществени консултации, обществени градини и образователни програми. Повишаване осведомеността за ползите от местната храна, устойчивото земеделие и здравословните хранителни навици.

 

Управление на хранителните отпадъци: Прилагане на стратегии за намаляване на хранителните отпадъци на всички етапи от хранителната система, включително производство, преработка, разпространение и консумация. Насърчаване компостирането, програмите за възстановяване на храната и партньорствата с местни организации за справяне с несигурността на храните.

 

Икономическо развитие: Подкрепа на местното икономическо развитие чрез насърчаване на устойчива местна хранителна икономика. Това може да включва насърчаване на местното предприемачество в областта на храните, създаване на възможности за работа в хранителния сектор и насърчаване на сътрудничеството между фермери, преработватели на храни и търговци на дребно.

 

Сътрудничество и партньорства: Насърчаване сътрудничеството между различни заинтересовани страни, включително държавни агенции, фермери, фирми, обществени организации и потребители. Създаване на партньорства, за да се използват ресурсите, да се споделят знания и да се работи колективно за устойчива местна хранителна система.

 

Мониторинг и оценка: Непрекъснато наблюдение и оценка на ефективността на усилията за планиране на местната хранителна система. Събиране на данни за ключови показатели, като нива на производство на храни, достъп до прясна и здравословна храна и икономически въздействия, за да се оцени напредъка и за взимане на информирани бъдещи решения.